07210300 – Нан, макарон және кондитер өндірісі, біліктілік:
3W07210301 – «қант өнімдерінің кондитері» 10 ай
3W07210302 – «кондитер» 10 ай
(АҚ «Рахат» фабрикасы жұмыспен қамтиды) 

07210300 – «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство», квалификация:

3W07210301 – «кондитер сахаристых изделий» 10 мес.
3W07210302 – «кондитер» 10 мес.
(С последующим трудоустройсвом на АО «Рахат»)

 DMT 0502DMT 0556DMT 0564DMT 0674

10120100 – Шаштараз өнері және сәндік косметика, біліктілік:
3W1020101 – «шаштараз - стилист» 1 ж.10 ай; 10 ай
10120100 – «Парикмахерское искусство и декоративная косметика», квалификация:
  3W1020101 – «парикмахер - стилист» 1 г.10 мес.; 10 мес.


DMT 0801DMT 0856

 

10130300 – Тамақтануды ұйымдастыру, біліктілік:
     3W10130302 – «аспазшы»; 1 ж 10 ай; 10 ай
     3W10130301 – «кондитер»; 1 ж 10 ай; 10 ай

10130300 – Организация питания, квалификация:
3W10130302 – «повар»; 1 г.10 мес; 10 мес
    3W10130301 – «кондитер»; 1 г.10 мес; 10 ай

DMT 0989DMT 0923DMT 0965DMT 0957

10130200 – Қоғамдық тамақтандыру қызметін ұйымдастыру, біліктілік:

             3W10130202 –«бармен-бариста» 10 ай

             

 10130200 – Организация обслуживания в сфере питания, квалификация:

3W10130202 –«бармен-бариста» 10 мес